‘We execute’

Wij brengen merken tot leven. Een merkimplementatie is meer dan het veranderen van alle merkdragers.
Samen met uw medewerkers geven we invulling aan de beleving van uw merk door uw medewerkers en uw klanten.

Lees meer

De Merk Succes Formule

Succesvolle merken hebben een eigen origineel, uniek en aansprekend verhaal. En communiceren hun merkwaarden consistent via alle kanalen, op alle merkdragers en merkuitingen. Op basis van onze betrokkenheid bij meer dan 100 merkimplementaties zijn wij ervan overtuigd dat een succesvolle merkimplementatie het resultaat is van een eenvoudige formule.

Het uiteindelijke succes van een merk wordt voor 40% bepaald door een prachtig vormgegeven en authentiek ontwerp, voor 40% door een perfecte merkimplementatie en voor 20% door een slim en gedegen merkmanagement. Elke component heeft de juiste aandacht nodig voor het beste resultaat en onze specialisten weten precies wat daarvoor nodig is.

40%

Merkconcept en ontwerp

40%

Merkimplementatie

20%

Merkmanagement

Een merk staat niet zomaar

Een nieuw merk staat niet zomaar. Wij hebben mooie, gedegen creatieve concepten in het verleden onvoldoende of absoluut niet tot wasdom zien komen omdat er verkeerde keuzes werden gemaakt tijdens de merkimplementatie of onvoldoende management van het nieuwe merk.

Het is onze ervaring dat het strategisch verantwoordelijke bureau ook tijdens de merkimplementatie en daarna een verantwoordelijkheid moet blijven houden bij de groei naar volwassenheid van het merk. Tijdens die groei moeten immers nog veel strategische keuzes worden gemaakt.

Omgekeerd hebben wij ook gezien dat verkeerde strategische keuzes in het begintraject kunnen leiden tot een onmogelijke merkimplementatie. We kunnen en moeten elkaar helpen, versterken om op die manier betere en mooiere merken maken. Wij werken samen met partners die deze visie ook hebben en in open relatie daar de schouders onder willen zetten.

oogtekenoranje gekanteld Merkontwikkeling

Samen met u beoordelen we de brand touch points die u inzet voor de merkpresentatie van uw organisatie. We doorlopen ‘customer journeys’ en beoordelen in hoeverre de klantcontacten bijdragen aan de merkbeleving en of er sprake is van een consistente uitstraling en beleving. Waar het niet goed gaat zoeken we naar oorzaken en bepalen we de verbeterpunten. De uitkomsten geven inzicht in de gewenste (door)ontwikkeling van het merk en/of merkmanagement. Indien u dat wenst, verwerken wij de informatie in een ontwerpbriefing.
Merkimplementatie of rebranden is keuzes maken. We analyseren en toetsen de haalbaarheid van relevante scenario’s voor de implementatie. De impactanalyse is een belangrijk fundament voor besluitvorming over het te kiezen scenario en de aanpak van de merkimplementatie. Naast investeringen wordt ook gekeken naar organisatorische aspecten (zoals processen, prioriteiten en beschikbare capaciteit en kennis) en geven we adviezen voor merkmanagement. Afhankelijk van uw specifieke situatie en uw vraag, bepalen we de diepgang van de impactanalyse.
In het plan van aanpak (PvA) staat nauwkeurig beschreven wat de doelen en de resultaten van de merkimplementatie zijn. Daarnaast wordt ingegaan op de aanpak, projectorganisatie, activiteiten, planning, kosten, issues en risico’s. Ook wordt aandacht besteed aan de communicatie en de introductiecampagne. Het PvA vormt het routeplan voor de merkimplementatie, inclusief de doorlooptijden, benodigde inzet en risico’s om het resultaat te bereiken.
Als er een merkenarchitectuur met meer merken nodig is, dan is er ook een designarchitectuur nodig. Product- of dienstenmerken kunnen dichter bij het moedermerk staan of er bewust verder vanaf staan. We brengen dit in kaart, bijvoorbeeld: logo’s van de merken kunnen verwant zijn, terwijl andere visuele elementen (zoals bijvoorbeeld typografie, beeldtaal, vormentaal, fotografie) onderscheidend moeten zijn. De voordelen zijn dat het ontwerpbureau kan gaan ontwerpen volgens uw wensen en eisen en dat u criteria heeft om uw merken te managen.

oogtekenoranje gekanteld Merkimplementatie

Een merkimplementatie is een moment om te rationaliseren, omdat daarmee verbeteringen en besparingen mogelijk zijn. Per item wordt gekeken naar mogelijkheden om te saneren, integreren, uniformeren, digitaliseren en daarna pas te produceren. Afhankelijk van de situatie kijken we naar de mogelijkheden voor rationalisatie.
Per subgroep (3-dimensionaal, offline en online merkdragers) bepalen we welke ontwerpen nodig zijn. In een programma van eisen beschrijven we waaraan de ontwerpen moeten voldoen. Wij kennen technische eisen en beperkingen en kunnen inschatten wat de impact van ontwerpen is (haalbaarheid). Vervolgens wordt op detailniveau bepaald welke items een nieuwe merkstijl krijgen.
Het sturen van een merkimplementatieproject is een vak apart. Onze programma- en projectmanagers geven sturing aan het programma of project, begeleiding en coaching aan de projectleden en zorgt voor draagvlak voor de merkimplementatie. Merkimplementatieprogramma’s en- projecten vragen, naast kennis van projectmanagement methoden, specifieke kennis op het gebied van merkimplementatie. Onze managers hebben veel ervaring met merkimplementatie. Wij managen uw project of helpen u daarbij.
De merkimplementatie wordt conform het Plan van Aanpak uitgevoerd. De projectorganisatie wordt ingericht en volgens de deelplannen worden de merkdragers aangepast. Medewerkers worden op de hoogte gehouden van de voortgang. De (nieuwe) merkstijl wordt planmatig uitgerold. Op diverse functies kunnen wij specialisten inzetten om de merktransitie en uitrol zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren.
Tijdens een merkimplementatie worden basisontwerpen gemaakt voor verschillende toepassingen: stationery (handelsdrukwerk), offline, online en 3D toepassingen. Het is raadzaam om prototypes te maken en om testen uit te voeren. Hiermee toetsen we de uitvoerbaarheid van de ontwerpen. Terwijl sommige ontwerpen al worden doorgevoerd op de middelen, bevinden andere toepassingen zich nog in de fase van de basisontwerpen. Een goede coördinatie is vereist om het overzicht te houden van zowel basisontwerpen als producties. En het is belangrijk dat de goedgekeurde basisontwerpen worden beschreven en vastgelegd. Wij kunnen u ondersteunen bij designmanagement of kunnen deze taak helemaal overnemen, al dan niet tijdelijk.

oogtekenoranje gekanteld Merkmanagement

Na een merkimplementatie is het belangrijk de resultaten te monitoren. Wordt bereikt wat is beoogd en als dat niet zo is, waarom niet? Omdat een merkimplementatie al veel energie, tijd en geld kost, heeft monitoren geen prioriteit. Toch is dit een belangrijke succesfactor voor uw merk. Op basis van de monitor resultaten maken we een plan voor bijstelling. Zet merkevaluatie ook in na een langere periode na een merkimplementatie. De organisatie, het producten of dienstenportfolio kunnen gewijzigd zijn. Zijn de basisontwerpen toereikend of zijn er aanvullende ontwerpen nodig? Houden de medewerkers en/of bureaus zich nog aan de afgesproken spelregels? Of is het nodig om in de organisatie van merkmanagement aanpassingen door te voeren om succesvol te blijven?
Een goede merkregie is cruciaal als u grip wilt houden op uw merkontwikkeling en merkpres(en)tatie. Branding Executives helpt u met het opzetten van de organisatie daarvoor. In een plan beschrijven we de regie, de roadmap voor de komende jaren en het jaarplan (waarmee u inzicht krijgt in het benodigd budget). Ook kunnen we u ondersteunen bij de uitvoering van dit plan. Wij hebben in merkregie aandacht voor merkstrategie ontwikkeling, organisatiestructuur en -cultuur en inzet van technologische middelen (tooling). In de merkregie betrekken wij relevante interne afdelingen en externe (strategische) partners en leveranciers omdat deze bijdragen aan het succes van uw merk. In onze filosofie moet het strategische bureau ook na een rebranding betrokken blijven bij de doorontwikkeling van het merk.
Tools (hulpmiddelen) borgen de juiste toepassing van het merk op verschillende merkdragers. IT tools voor merkmanagement bieden mogelijkheden om de medewerkers en leveranciers te informeren, te faciliteren en engageren bij de toepassing van het merk. Wij bepalen samen met u de passende ‘brand portals’, waar informatie, bronbestanden (logo’s en foto’s) of templates te vinden zijn. Of wij zoeken het passend correspondentiesysteem (Word) of presentatiesysteem (PowerPoint). Na een inventarisatie van eisen en wensen helpen wij u met de selectie van de tools, met de ontwikkeling en met de implementatie. Tools zijn onmisbaar voor goed merkmanagement, en erg handig bij een merkimplementatie.
Wanneer u tijdelijk een ervaren merkimplementatie projectmanager, een brandmanager of een specialist met kennis van brand touch points nodig kunt u deze bij ons inhuren. En als wij u niet zelf kunnen helpen brengen we u in contact met iemand in ons netwerk.

Onze projecten

Onze projectmanagers en consultants zijn betrokken geweest bij vele (internationale) toonaangevende merkimplementaties (rebrandings) en merkmanagement vraagstukken. We kunnen deze website vullen met onze succesverhalen maar horen liever welke uitdaging u te wachten staat. We combineren uw vraag en onze ervaring tot een succesvolle aanpak.

Contact
Branding Executives: cases merkimplementatie en management. Brand implementation and management